Kardinalni brojevi, redni brojevi

brojevi

Brojevi: Kako reći- razlomci, Decimals, Nula, Spoken calculations ...

Cardinal Numbers


0 nula 1 jedan 2 dva 3 tri
4 četiri 5 pet 6 šest 7 sedam
8 osam 9 devet 10 deset 11 jedanaest
12 dvanaest 13 trinaest 14 četrnaest 15 petnaest
16 šesnaest 17 sedamnaest 18 osamnaest 19 devetnaest
20 dvadeset 21 dvadeset jedan 22 dvadeset dva 30 trideset
40 četrdeset 50 pedeset 60 šezdeset 70 sedamdeset
80 osamdeset 90 devedeset 100 sto
101 sto (i) jedan
102 sto (i) dva 1,000 hiljadu
10,000 deset tisuća 100,000 sto tisuća
1,000,000 milijun 1,000,000,000 milijardu

Ordinal Numbers

1st prvi 2nd drugi 3rd treći 4th četvrti 5th peti
6th šesti 7th sedmi 8th osmi 9th deveti 10th deseti
11th jedanaesti 12th dvanaesti 13th trinaesti 14th četrnaesti
15th petnaesti 16th šesnaesti 17th sedamnaesti 18th osamnaesti
19th devetnaesti 20th dvadeseti 21st dvadeset prvi 22nd dvadeset i drugi
30th thirtieth 40th četrdeseti 50th pedeseti 60th šezdeseti 70th sedemdeseti
80th osamdeseta 90th devedeseta 100th stotinu
101st sto (i) prvi 102nd sto (i) drugi
1,000th hiljaditi 10,000th deset hiljaditi 100,000th sto hiljaditi
1,000,000th milioniti 1,000,000,000th jedan milijarditi

1, 3, 5, 7, itd
2, 4, 6, 8, itd

+ plus
- minus
x times
/ podijeljena
= jednako

1 one
2 dva
3 tri
4 four
5 Eve
6 šest
7 sedam
8 osam
9 devet
10 ten
11 jedanaest
12 dvanaest
13 trinaest
14 četrnaest
15 petnaest
16 sixteen
17 sedamnaest
18 osamnaest
19 nineteen
20 dvadeset
21 dvadeset jedan
22 dvadeset dva
30 trideset
40 četrdeset
50 pedeset
60 šezdeset
70 sedamdeset
80 osamdeset
90 devedeset
100 a / sto
101 a / sto i jedan
140 a / sto četrdeset
200 dve stotine ne dve stotine
1,000 a / hiljadu
1,050 a / hiljadu i pedeset
1,250 a / tisuću dvije stotine i pedeset
2,000 dvije tisuće
100,000 a / sto hiljada
1,000,000 a / milijun
2,000,000 dva miliona ne dva miliona

U velikom broju (preko 999-a), napišite zarez (,) između hiljada i stotina, npr. 11,000, i između miliona i hiljada, npr. 3,000,000.